طراحی مجتمع تجاری مسکونی

طراحی مجتمع تجاری مسکونی

طراحی مجتمع تجاری مسکونی اصول اولیه در طراحی معماری ساختمان ، شناخت امکانات، محدودیت ها، نقاط ضعف و قوت پروژه می باشد. تا بتوان جهت اخذ مجوز اجرای ساختمان (پروانه ساختمانی) نقشه های معماری، سازه، برق و مکانیک توسط متخصصین گروه معماری داتیس طراحی و محاسبه می گردد و از سازمان های مربوطه مانند سازمان […]

طراحی مجتمع ماهی فروشی

طراحی مجتمع ماهی فروشی

طراحی مجتمع ماهی فروشی اصول اولیه در طراحی معماری ساختمان ، شناخت امکانات، محدودیت ها، نقاط ضعف و قوت پروژه می باشد. تا بتوان جهت اخذ مجوز اجرای ساختمان (پروانه ساختمانی) نقشه های معماری، سازه، برق و مکانیک توسط متخصصین گروه معماری داتیس طراحی و محاسبه می گردد و از سازمان های مربوطه مانند سازمان […]

طراحی ساختمان مدرن

طراحی ساختمان مدرن

طراحی ساختمان مدرن اصول اولیه در طراحی معماری ساختمان ، شناخت امکانات، محدودیت ها، نقاط ضعف و قوت پروژه می باشد. تا بتوان جهت اخذ مجوز اجرای ساختمان (پروانه ساختمانی) نقشه های معماری، سازه، برق و مکانیک توسط متخصصین گروه معماری داتیس طراحی و محاسبه می گردد و از سازمان های مربوطه مانند سازمان نظام […]

طراحی ویلای لاکچری

طراحی ویلای لاکچری

طراحی ویلای لاکچری اصول اولیه در طراحی معماری ساختمان ، شناخت امکانات، محدودیت ها، نقاط ضعف و قوت پروژه می باشد. تا بتوان جهت اخذ مجوز اجرای ساختمان (پروانه ساختمانی) نقشه های معماری، سازه، برق و مکانیک توسط متخصصین گروه معماری داتیس طراحی و محاسبه می گردد و از سازمان های مربوطه مانند سازمان نظام […]

طراحی ساختمان لوکس

طراحی ساختمان لوکس

طراحی ساختمان لوکس اصول اولیه در طراحی معماری ساختمان ، شناخت امکانات، محدودیت ها، نقاط ضعف و قوت پروژه می باشد. تا بتوان جهت اخذ مجوز اجرای ساختمان (پروانه ساختمانی) نقشه های معماری، سازه، برق و مکانیک توسط متخصصین گروه معماری داتیس طراحی و محاسبه می گردد و از سازمان های مربوطه مانند سازمان نظام […]

طراحی خانه مدرن

طراحی آپارتمان لاکچری

طراحی خانه مدرن اصول اولیه در طراحی معماری ساختمان ، شناخت امکانات، محدودیت ها، نقاط ضعف و قوت پروژه می باشد. تا بتوان جهت اخذ مجوز اجرای ساختمان (پروانه ساختمانی) نقشه های معماری، سازه، برق و مکانیک توسط متخصصین گروه معماری داتیس طراحی و محاسبه می گردد و از سازمان های مربوطه مانند سازمان نظام […]

طراحی آپارتمان لاکچری

طراحی آپارتمان لاکچری

طراحی آپارتمان لاکچری اصول اولیه در طراحی معماری ساختمان ، شناخت امکانات، محدودیت ها، نقاط ضعف و قوت پروژه می باشد. تا بتوان جهت اخذ مجوز اجرای ساختمان (پروانه ساختمانی) نقشه های معماری، سازه، برق و مکانیک توسط متخصصین گروه معماری داتیس طراحی و محاسبه می گردد و از سازمان های مربوطه مانند سازمان نظام […]

طراحی مجتمع فرهنگی آموزشی جزیره خارک

مجتمع فرهنگی آموزشی جزیره خارک

طراحی مجتمع فرهنگی آموزشی جزیره خارک اصول اولیه در طراحی معماری ساختمان ، شناخت امکانات، محدودیت ها، نقاط ضعف و قوت پروژه می باشد. تا بتوان جهت اخذ مجوز اجرای ساختمان (پروانه ساختمانی) نقشه های معماری، سازه، برق و مکانیک توسط متخصصین گروه معماری داتیس طراحی و محاسبه می گردد و از سازمان های مربوطه […]

طراحی آپارتمان مدرن

طراحی آپارتمان مدرن

طراحی آپارتمان مدرن اصول اولیه در طراحی معماری ساختمان ، شناخت امکانات، محدودیت ها، نقاط ضعف و قوت پروژه می باشد. تا بتوان جهت اخذ مجوز اجرای ساختمان (پروانه ساختمانی) نقشه های معماری، سازه، برق و مکانیک توسط متخصصین گروه معماری داتیس طراحی و محاسبه می گردد و از سازمان های مربوطه مانند سازمان نظام […]

طراحی ساختمان مدرن

طراحی ساختمان مدرن

طراحی ساختمان مدرن اصول اولیه در طراحی معماری ساختمان ، شناخت امکانات، محدودیت ها، نقاط ضعف و قوت پروژه می باشد. تا بتوان جهت اخذ مجوز اجرای ساختمان (پروانه ساختمانی) نقشه های معماری، سازه، برق و مکانیک توسط متخصصین گروه معماری داتیس طراحی و محاسبه می گردد و از سازمان های مربوطه مانند سازمان نظام […]